Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Страхові виплати у разі втрати годувальника

Служба охорони праці

Уразі смерті потерпілого право на одержання одноразової допомоги має

Уразі смерті потерпілого право на одержання одноразової допомоги має його сім'я та особи, які перебували на його утриманні, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Право но отримання одноразової допомоги особами, які мають право на виплату у зв'язку зі смертю годувальника, настає з дня смерті потерпілого, але не раніше дня настання права на виплату одноразової допомоги, яким є дата встановлення МСЕК причинного зв'язку смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Особи, які перебували на утриманні потерпілого:

 1. діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
 2. жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють;
 3. інваліди - члени сім'ї потерпілого;
 4. неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти.

Право на одержання одноразової допомоги мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Відділення розглядає справи про призначення одноразової допомоги сім'ї та особам, які мають на це право, приймає рішення про виплати у разі втрати годувальника за умови таких документів, які видаються відповідними організаціями в триденний строк з моменту звернення заявника:

 1. заяви осіб, які мають право на страхову виплату на ім'я начальника відділення (колективної чи індивідуальної), в якій зазначається номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (до отримання свідоцтва - ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) заявників;
 2. акта про нещасний випадок за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок, а не професійне захворювання);
 3. акта розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (якщо такий складався);
 4. акта розслідування професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено);
 5. рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
 6. копії свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про смерть потерпілого (завіреної працівником відділення на підставі оригіналу);
 7. копії свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про шлюб (завіреної працівником відділення на підставі оригіналу);
 8. висновку МСЕК про причинний зв'язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного захворювання;
 9. довідки про середню заробітну плату (дохід) потерпілого (якщо він не отримував страхові виплати);
 10. копії свідоцтва про народження дитини (завіреної працівником відділення на підставі оригіналу);
 11. довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - довідки виконавчого органу ради чи інших документів про склад сім'ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на його утриманні, або копії відповідного рішенню суду;
 12. довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - виконавчого органу ради про батьків або іншого члена сім'ї померлого, який не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померлого, які не досягли 8-річного віку;
 13. довідки навчального закладу (по семестрах) про те, що член сім'ї потерпілого віком від 1 8 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;
 14. довідки навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу;
 15. довідки МСЕК про встановлення інвалідності осіб, які перебували на утриманні померлого;
 16. довідки про розмір пенсії потерпілого (якщо він не працював на день смерті);
 17. копії трудової книжки осіб, які мають право на страхові виплати (завіреної працівником відділення но підставі оригіналу).

Факт перебування но утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення встановлюється в судовому порядку.

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.

Розмір одноразової допомоги сім'ї потерпілого не залежить від наявності в сім'ї потерпілого осіб, які перебували на його утриманні, а також не залежить від кількості осіб, які перебували на утриманні потерпілого або мали на це право.

Якщо сім'я потерпілого складалася з двох осіб (наприклад, самого потерпілого та його дружини, яка не працює та якій виповнилося 55 років), то дружина померлого має право на одержання одноразової допомоги сім'ї та одноразової допомоги як особо, яка перебувала на утриманні потерпілого.

Розмір одноразової допомоги кожній особі, яка перебувала на утриманні потерпілого, не залежить від розміру одноразової допомоги сім 7 потерпілого.

За наявності причинного зв'язку смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або професійним захворюванням, що встановлено висновком МСЕК, сім'я потерпілого та особи, які перебували на його утриманні, одержують одноразову допомогу, незалежно від отримання допомоги (страхових виплат І пенсії) самим потерпілим за життя.

Розмір одноразової допомоги сім'ї та розмір одноразової допомоги кожній особі, яка перебувала на утриманні потерпілого, не обмежується та не підлягає зменшенню з тієї підстави, що комісією з розслідування нещасного випадку було встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів з охорони праці.

Одноразова допомога сім'ї та особам, які мають на це право, в разі смерті потерпілого виплачується у місячний строк з дня смерті застрахованої особи в день, установлений постановою відділення (у тому числі при призначенні страхових виплат за рішенням суду).

Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше після закінчення трьох років з дня смерті годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхові виплати провадяться з дня звернення за їх одержанням. Якщо заява особи, яка має право на призначення страхової виплати, подана до відділення після трьох років з моменту набуття нею права на виплату, то виплата призначається з дня звернення.

Виплати призначені, але не одержані своєчасно особою, яка має право на їх одержання, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

У випадку якщо потерпілий помер до 01.04.2001 р., а причинний зв'язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або Іншим ушкодженням здоров'я встановлено висновком відповідних медичних закладів після 01.04.2001 р., то за призначенням та виплатою одноразової допомоги сім'я та особи, які перебували на день смерті на утриманні потерпілого, повинні звернутися до відділення, тому що право на страхові виплати настало з дати встановлення МСЕК причинного зв'язку смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Уразі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Право на отримання щомісячної страхової виплати особам, які мають право на виплати в зв'язку зі смертю годувальника, настає з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на страхову виплату, яким є дата встановлення МСЕК причинного зв'язку смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Особи, які мають право на щомісячні страхові виплати згідно з Порядком призначення та здійснення страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.01.2002р. № 7 та узгоджений з Міністерством праці та соціальної політики (далі - Порядок):

непрацездатні особи:

 • діти, які не досягли 1 6 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
 • жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють;
 • інваліди - члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;
 • неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти;
 • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право (незалежно від того, разом вони проживали чи окремо). Право на одержання щомісячних страхових виплат мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення встановлюється в судовому порядку.

Якщо члени сім'ї застрахованого за станом здоров'я чи з Інших причин не спроможні самі одержати зазначені документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт відділення.

У разi смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.

Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.

Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:

 1. якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;
 2. якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати визначається в розмірі до 25% середньомісячного заробітку годувальника.

У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не перебували на утриманні померлого. При цьому середньомісячна заробітна плата (дохід) на всіх цих осіб визначається як 25% від середньомісячної заробітної плати (доходу) годувальника, якщо інший розмір не встановлено в судовому порядку.

Установлена зазначеним особам, які не перебували на утриманні потерпілого, сума страхових виплат виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які перебували на утриманні померлого.

Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадяться в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів.

У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати і не працював, розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у п. 9.2 розділу 9 Порядку, визначається виходячи із суми щомісячних страхових виплат і пенсії, які одержував потерпілий на день його смерті відповідно до статей 21, 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Причинний зв'язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або Іншим ушкодженням здоров'я має підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів.

У випадку якщо потерпілий помер до 01.04.2001 р., а причинний зв'язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров я встановлено висновком відповідного медичного закладу після 01.04.2001р., то за призначенням і виплатою щомісячної страхової виплати особи, які мають на це право, повинні звернутися до відділення, тому що право на страхову виплату настало з дати встановлення МСЕК причинного зв'язку смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться у разі:

зміни складу сім'ї померлого;

зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

Страхові виплати провадяться щомісячно з наступного місяця після місяця, в якому вони призначені, в дні, установлені постановами відділень (у тому числі при призначенні страхових виплат за рішенням суду).

Право на отримання страхової виплати настає з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на страхові виплати.

Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше після закінчення трьох років з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з дня звернення. Якщо заява осіб, які мають право на страхові виплати, про призначення страхової виплати подана до відділення після трьох років з моменту набуття ними права, то виплати призначаються з дня звернення.

Виплати призначені, але не одержані своєчасно особами, які мають на це право, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

У разі коли заява осіб про призначення страхової виплати подана до відділення до того, як ще не минуло три роки з моменту набуття ними права на виплату, то страхова виплата провадиться за весь минулий час, у тому числі за рахунок коштів Фонду за час після 01.04.2001 р.

У випадку якщо потерпілий помер до 01.04.2001 р., а причинний зв'язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я встановлено висновком відповідного медичного закладу після 01.04.2001 р.,за призначенням та виплатою щомісячної страхової виплати особи, які мають на це право, повинні звернутися до відділення, тому що право на страхові виплати настало з дати встановлення МСЕК причинного зв'язку смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або Іншим ушкодженням здоров'я.

 

Попередня стаття: «Порядок призначення та здійснення страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві »

 

Наступна стаття: «Відшкодування витрат на поховання потерпілого»