Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Вивчення чинників виробничого середовища і трудового процесу

Служба охорони праці

В ході вивчення чинників визначаються: 

 • характерні для кожного робочого місця виробничі чинники, що підлягають лабораторним дослідженням; 
 • нормативні значення параметрів чинників виробничого середовища і трудового процесу; 
 • фактичне значення чинників шляхом лабораторних досліджень або розрахунків.
 • Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних чинників проводяться в процесі праці в характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту. Прилади і устаткування для вимірів повинні перевірятися в зазначені терміни і відповідати метрологічним вимогам. 
 • Результати вимірів (визначень) показників шкідливих і небезпечних чинників оформляються протоколами за формами,  чкі передбачені відповідними стандартами або затвердженим Мінохорони здоров'я України і заносяться в Карту умов праці. 
 • Визначається тривалість дії (відсоток від тривалості зміни) виробничого чинника. 
 • Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначеного певного значення з нормативами (регламентованими). Шум і вібрація оцінюються по еквівалентному рівню. Ступінь шкідливості і небезпеки кожного чинника виробничого середовища і трудового процесу лише третього класу визначається по критеріям.
 • Оцінка умов праці за наявності двох або більше шкідливіших і небезпечніших виробничих чинників здійснюється за вищим класом або стнпенем. 

Оцінка технічного рівня робочого місця проводиться шляхом аналізу: 

 • відповідності технологічного процесу, будівель і споруд – проектам, устаткування – нормативно-технічній документації, а також характеру і об'єму виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів; 
 • технологічній оснащеності робочого місця (наявність технологічного оснащення, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів і їх технічного стану, забезпеченість робочого місця необхідними підйомно-транспортними засобами); 
 • відповідності технологічного процесу, устаткування, оснащення, інструменту, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці; 
 • дії технологічного процесу на інші робочі місця. 

 При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізуються: 

 • раціональність планування (відповідність площі, зайнятій робочим місцем, нормам технологічного проектування і раціонального розміщення устаткування і оснащення), а також його відповідність стандартам безпеки, санітарним нормам і правилам;
 • забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту і їх відповідність стандартам безпеки і встановленим нормам;
 • організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів. 
 • Робоче місце за умовами праці оцінюється з врахуванням дії на працівників всіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, передбачених Гігієнічною класифікацією праці, сукупних чинників технічного організаційного рівня умов праці, мірою ризиків для здоров'я. 

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Організація і проведення атестації»

 

Наступна стаття: «Результати атестації»