Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Основні питання процесу атестації робочих місць за умовами праці

Служба охорони праці

На підприємствах, в організаціях, установах (далі – підприємство) незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване устаткування, сировина і матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на здоров'я майбутніх поколінь як в даний час, так і в майбутньому, проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Основна мета атестації полягає в регулюванні стосунків між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у сфері реалізації їх прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах.

 Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше за один раз в п'ять років.

Позачергова атестація проводиться в разі корінних змін умов і характеру праці за ініціативою роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці за участю установ санітарно-епідеміологічної служби

Міністерства охорони здоров'я. До проведення атестації можуть притягуватися проектні і науково-дослідні організації, технічні інспекції праці професійних союзів, інспекції Держгіртехнагляду.  Відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства (роботодавця). 

Атестація робочих місць передбачає:

  • встановлення чинників і причин виникнення несприятливих умов праці; 
  • санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • комплексну оцінку чинників виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам і правилам;
  • встановлення міри шкідливості і небезпеки праці і його характеру по Гігієнічній класифікації;
  • обгрунтування віднесення робочого місця до категорії з шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
  • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах; 
  • складання переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
  • аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, направлених на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці

Санітарно-гігієнічні дослідження чинників виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованими органами Держспоживстандарту і Міністерства охорони здоров'я України по списках, погоджених з органами Державної експертизи умов праці, а також лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться в Карта умов праці, форма якої затверджена Міністерством праці і соціальної політики і Міністерством охорони здоров'я України. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після узгодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству і зберігається протягом 50 років. Виписка з наказу додається до трудової книжки працівника, професія (посада) якого внесена до затвердженого переліку.

 Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій коштом підприємства, обгрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.( Список 1,2 ), які після попереднього розгляду органами Державної експертизи умов праці представляються в Міністерство праці і соціальної політики. Міністерство готує і подає пропозиції в Кабінет Міністрів України. 

Контроль за якістю атестації, правильністю вживання Списків № 1 і № 2 покладений на Державну експертизу умов праці.

 

Попередня стаття: «Поняття робочого місця»

 

Наступна стаття: «Організація і проведення атестації»