Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Гігієнічне нормування умов праці

Служба охорони праці

Гігієнічна оцінка умов і характеру праці на робочих місцях виконується на основі ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Гігієнічна класифікація базується на принципі диференціації умов роботи залежно від фактичних певних рівнів вказаних чинників порівняно з санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормами, а також з врахуванням можливого шкідливого дії їх на стан здоров'я працівників.

Умови праці і принципи Гігієнічної класифікації діляться на чотири класи. 

Оптимальні умови праці (1-й клас) – умови, при яких зберігається не лише здоров'я працівників, але і створюються передумови для підтримки високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні норми виробничих чинників встановлені для мікроклімату і чинників трудового процесу. Для інших чинників за оптимальні умовно беруться такі умови праці, при яких несприятливі чинники виробничого середовища не перевищують рівнів, які прийняті як безпечні для населення.

Допустимі умови праці (2-й клас) – характеризуються рівнями шкідливих виробничих чинників виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічним нормативом, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не надають несприятливої дії на здоров'я працівників і здоров'я майбутніх поколінь в найближчому і віддаленому часі.

Шкідливі умови праці (3-й клас) – характеризуються рівнями шкідливих виробничих чинників, які перевищують гігієнічні норми і можуть несприятливо впливати на організм працівника і на здоров'я майбутніх поколінь. Шкідливі умови праці по мірі перевищення гігієнічних норм і прояву можливих змін в організмі працівників діляться на чотири ступені.

Перший ступінь – умови праці характеризуються рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, які, як правило, зумовлюють функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішому, ніж початок наступної зміни, перерві контакту з шкідливими чинниками) і збільшують ризик погіршення здоров'я.

Другий ступінь  – умови праці характеризуються рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, які здатні приводити до стійких функціональних порушень, в більшості випадків до зростання виробничо-обумовлених захворювань, появи окремих ознак або легких форм професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникає після тривалої експозиції (10 і більше років).

Третій ступінь – умови праці характеризуються рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, які, окрім зростання виробничо-обумовлених захворювань, приводять до розвитку професійних захворювань, як правило легкої і середньої міри тяжкості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності).

Четвертий ступінь – умови праці характеризуються рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, які здатні приводити до значного зростання хронічної патології і рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також важким формам професійних захворювань (з втратою загальної працездатності).

 Небезпечні (екстремальні) умови праці (4-й клас) – умови праці характеризуються рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, дія яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм професійних уражень.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Умови праці на робочих місцях і атестація робочих місць»

 

Наступна стаття: «Несприятливі наслідки дії умов праці на людину»