Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Функції служби охорони праці

Служба охорони праці

Служба охорони праці організовуює роботу щодо відповідності документації підприємства з питань охорони праці діючим Законам, нормам і правилам. Її функції:

 • Розроблення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюваннямта Проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці
 • Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.
 • Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
 • Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму.
 • Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком, складання звітності з охорони праці
 • Складання переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці,
 • Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці.

 Розгляд:

 • питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
 • листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці. Організація:
 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
 • підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
 • нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
 • пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

 Участь у:

 • розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;
 • організації навчання з питань охорони праці;
 • роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
 • складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устатковання в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

 Контроль за:

 • виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором;
 • проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
 • наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устатковання;
 • станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
 • своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
 • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
 • організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
 • дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
 • організацією і атестацією робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, які молодші 18 років, відповідно до законодавства;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;
 • проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

 Керівники і фахівці служби охорони праці по своїй посаді і заробітній платі прирівнюються до керівників і фахівців основних виробничо-технічних служб.  

 

 

 

Попередня стаття: «Основні завдання служби охорони праці»

 

Наступна стаття: «Повноваження працівників служби охорони праці»