Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Видача Держгірпромнаглядом дозволів

Видача Держгірпромнаглядом дозволів на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду України
від 28.12. 2009 р. № 217

Стандарт
адміністративної послуги щодо видачі Держгірпромнаглядом дозволів на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Цей стандарт опрацьовано згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про дозвільну діяльність у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» з урахуванням «Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», затверджених Мінекономіки України від 12.07.2007 № 219 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінекономіки № 799 від 31.07.2009)

1. Загальні положення.

Цей стандарт визначає процедуру надання адміністративної послуги Держгірпромнаглядом щодо видачі дозволів на початок (продовження) виконання робіт та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

1.1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд):01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Управління науково-технічного забезпечення державного нагляду

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Одержувачами послуги є суб’єкти господарювання, які мають намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - об'єкти) за переліками, згідно з додатками 1 і 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа для одержання дозволу подає (надсилає поштою) до Держгірпромнагляду за місцем розташування заяву за зразком, згідно з додатком 3 до Порядку, до якої додаються:

на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо спроможності суб’єкта господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

на експлуатацію об’єкта – висновок експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (з урахуванням результатів сертифікації в системі УкрСЕПРО у разі її проведення) і спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови тощо) українською або, як виняток, російською мовою (для об’єкта, який виготовлено за кордоном).

Держгірпромнагляд не вправі вимагати надання інформації і документів, не передбачених Порядком.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапівнаданняпослуги.

4.1 Послідовність дій одержувача послуги:

подання до Держгірпромнагляду повного пакету документів, визначених у розділі 3 цього Стандарту;

отримання дозволу або листа про відмову у видачі дозволу (листа-відмови);

у разі отримання листа-відмови усунення зазначених у листі недоліків та повторне звернення до Держгірпромнагляду з пакетом документів щодо одержання дозволу.

4.2 Послідовність дій адміністративного органу:

розгляд заяви та документів, які додані до неї;

прийняття рішення про видачу дозволу, або про відмову у видачі дозволу;

оформлення дозволу, або листа-відмови;

видача дозволу або відправлення листа-відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви та документів доданих до неї щодо видачі дозволів не повинен перевищувати10 робочих днів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу приймається Держгірпромнаглядом у разі:

ненадання суб’єктом господарювання необхідних документів згідно пункту 3 цього Стандарту та/або неправильного їх оформлення;

надання недостовірних даних або висновку експертизи, який затверджено чи складено більше ніж за рік до дати реєстрації заяви;

встановлення за висновком експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

У разі позитивного рішення Держгірпромнагляду суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі видається чи надсилається поштою відповідний дозвіл, який складається за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631. Строк дії дозволів становить

на початок виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта – 3 роки;

на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта – 5 років.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги.

Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги,включаючи вимоги до їх кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Надання адміністративної послуги здійснюється поштовим відправленням за адресою:01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Прийом та видача документів здійснюється у робочий час Держгірпромнагляду.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги.

Послуга надається в міру надходження заяв та повного пакету документів у терміни визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду: www.dnop.kiev.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: 044 289-30-26.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.

Послуга надається на загальних умовах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Держгірпромнагляду щодо недотримання положень цього Стандарту, Комітет розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення Держгірпромнагляду, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

Держгірпромнагляд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні помилки в підготовлених Комітетом документах щодо надання такої послуги.

17. Інше.

Відповідно до пункту 12 статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Держгірпромнагляд може анулювати виданий суб’єкту господарювання дозвіл, у разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Начальник управління науково-технічного
забезпечення державного нагляду                                     І.О. Перевозник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду України
від 28.12. 2009 р. № 217

Стандарт
адміністративної послуги щодо видачі Держгірпромнаглядом дозволів на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Цей стандарт опрацьовано згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про дозвільну діяльність у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» з урахуванням «Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», затверджених Мінекономіки України від 12.07.2007 № 219 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінекономіки № 799 від 31.07.2009)

1. Загальні положення.

Цей стандарт визначає процедуру надання адміністративної послуги Держгірпромнаглядом щодо видачі дозволів на початок (продовження) виконання робіт та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

1.1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд):01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Управління науково-технічного забезпечення державного нагляду

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Одержувачами послуги є суб’єкти господарювання, які мають намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - об'єкти) за переліками, згідно з додатками 1 і 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа для одержання дозволу подає (надсилає поштою) до Держгірпромнагляду за місцем розташування заяву за зразком, згідно з додатком 3 до Порядку, до якої додаються:

на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо спроможності суб’єкта господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

на експлуатацію об’єкта – висновок експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (з урахуванням результатів сертифікації в системі УкрСЕПРО у разі її проведення) і спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови тощо) українською або, як виняток, російською мовою (для об’єкта, який виготовлено за кордоном).

Держгірпромнагляд не вправі вимагати надання інформації і документів, не передбачених Порядком.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапівнаданняпослуги.

4.1 Послідовність дій одержувача послуги:

подання до Держгірпромнагляду повного пакету документів, визначених у розділі 3 цього Стандарту;

отримання дозволу або листа про відмову у видачі дозволу (листа-відмови);

у разі отримання листа-відмови усунення зазначених у листі недоліків та повторне звернення до Держгірпромнагляду з пакетом документів щодо одержання дозволу.

4.2 Послідовність дій адміністративного органу:

розгляд заяви та документів, які додані до неї;

прийняття рішення про видачу дозволу, або про відмову у видачі дозволу;

оформлення дозволу, або листа-відмови;

видача дозволу або відправлення листа-відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви та документів доданих до неї щодо видачі дозволів не повинен перевищувати10 робочих днів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу приймається Держгірпромнаглядом у разі:

ненадання суб’єктом господарювання необхідних документів згідно пункту 3 цього Стандарту та/або неправильного їх оформлення;

надання недостовірних даних або висновку експертизи, який затверджено чи складено більше ніж за рік до дати реєстрації заяви;

встановлення за висновком експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

У разі позитивного рішення Держгірпромнагляду суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі видається чи надсилається поштою відповідний дозвіл, який складається за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631. Строк дії дозволів становить

на початок виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта – 3 роки;

на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта – 5 років.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги.

Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги,включаючи вимоги до їх кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Надання адміністративної послуги здійснюється поштовим відправленням за адресою:01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Прийом та видача документів здійснюється у робочий час Держгірпромнагляду.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги.

Послуга надається в міру надходження заяв та повного пакету документів у терміни визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду: www.dnop.kiev.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: 044 289-30-26.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.

Послуга надається на загальних умовах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Держгірпромнагляду щодо недотримання положень цього Стандарту, Комітет розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення Держгірпромнагляду, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

Держгірпромнагляд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні помилки в підготовлених Комітетом документах щодо надання такої послуги.

17. Інше.

Відповідно до пункту 12 статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Держгірпромнагляд може анулювати виданий суб’єкту господарювання дозвіл, у разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Начальник управління науково-технічного
забезпечення державного нагляду                                     І.О. Перевозник

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Надання Держгірпромнаглядом гірничих відводів»